Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้มาตรฐาน article

ในการเรียนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ พวกเราจะถูกสอนอยู่เพียง 2 ส่วนคือ คำศัพท์ (Vocabulary) และไวยากรณ์ (Grammar) แต่ความจริงแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ มี 3 ส่วน คือ

คำศัพท์ (Vocabulary)
   
+
   
ไวยากรณ์ (Grammar)
=
ประโยค (Sentence)
+
   
Collocation
   

หากคุณเห็นองค์ประกอบ 3 ส่วนนี้แล้ว คุณคงจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเราจึงแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันไม่ได้หรือแต่งได้ไม่ดี แม้จะรู้ศัพท์และไวยากรณ์ นั่นเป็นเพราะว่า Collocations ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญถูกละเลยไม่ได้รับความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งๆ ที่ Collocations ถูกใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษมากถึง 60-80% และถูกใช้ในการพูด 20-40%

Collocation คืออะไร

คำว่า Collocation มาจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ col (to do something with something or someone) + location มีคำแปลภาษาไทยว่า "คำปรากฏร่วม" อธิบายความหมายให้ชัดเจนขึ้นก็คือ Collocation เป็นการเชื่อมคำ การจัดวางคำ หรือกลุ่มคำ (รวมทั้ง idioms) ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันในประโยคต่างๆ ที่เจ้าของภาษานิยมใช้ และเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งคำที่ใช้ร่วมกันนั้น จะใช้คำอื่นแทนหรือสลับตำแหน่งกันไม่ได้ ถึงแม้ว่าคำที่จะใช้แทนจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็ตาม

ตัวอย่างเช่น :

The cloth has fast colour. (ผ้าสีไม่ตก)
เราจะทราบกันโดยส่วนใหญ่ว่า fast แปลว่า "เร็ว"
คำว่า stable หรือ durable ซึ่งแปลว่า "ทนทาน" น่าจะใกล้เคียงกว่า
แต่เจ้าของภาษาไม่ใช้คำว่า stable colour หรือ durable colour
ดังนั้นจึงต้องใช้คำว่า fast colour เท่านั้น คำว่า fast colour เป็น collocation

It rains cats and dogs.(ฝนตกหนัก)
คำว่า cats and dogs เป็น collocation
เราไม่สามารถ เขียนเป็น dogs and cats หรือ cats and cows ได้

คำว่า strong กับ powerful มีความหมายใกล้เคียงกัน
แต่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า strong wind, strong competition
และ powerful machine, powerful engine, powerful weapon
เราไม่สามารถใช้ strong machine หรือ powerful wind ได้

ตัวอย่างคำทั้งหมดนี้เป็น collocations

จากตัวอย่างจะเห็นว่า Collocation นั้นไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ เพราะบางกลุ่มคำถึงแม้จะวางสลับตำแหน่ง หรือใช้คำไม่ถูก ก็ไม่ผิดไวยากรณ์แต่ประการใด แต่การใช้ Collocation ผิด จะทำให้เจ้าของภาษาหรือผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษมากๆ ทราบได้ทันทีว่า เราเป็นคนต่างชาติและใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งความไม่ได้มาตรฐานนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตนเอง และองค์กรที่เราสังกัด ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ ทำให้คนที่ติดต่อกับเราเกิดความไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถสื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจที่ตรงกันได้หรือไม่ เพราะการใช้ Collocation ผิดอาจทำให้ความหมายผิดไปด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้จัดให้ Collocation เป็นสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และมีเพียง 2 วิธีเท่านั้น ที่ทำให้เราสามารถรู้ Collocations ได้มากๆ

ความสำคัญของ Collocation
 
Harold E. Palmer
ผู้แต่งหนังสือชื่อ "A Grammar of English Words" (1949)

ได้เขียนไว้ในคำนำหน้า iii-iv ว่า
"ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาตินั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องคำศัพท์.... มีคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยประมาณ 1,000 คำ ที่ไม่เคยก่อความยุ่งยากในการใช้แก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่กลับสร้างปัญหาให้กับนักศึกษาต่างชาติ และเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้นักศึกษาต่างชาติใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คำศัพท์เหล่านี้ "ยาก" เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่
    1. คำศัพท์แต่ละคำทำหน้าที่ได้มากกว่า 1 ประเภท . . .
    2. คำศัพท์แต่ละคำอาจมี Collocations ได้มากมายหลายแบบ . . ."


Della Summers
บรรณาธิการอำนวยการของพจนานุกรม Longman Language Activator - The World's First Production Dictionary (1993, p.8)

ได้กล่าวถึง Collocations ในพจนานุกรมเล่มนี้ว่า
"นักศึกษาจะแสดงความจำนงอยู่เสมอถึงความจำเป็นที่ต้องมีพจนานุกรมที่สามารถบอกพวกเขาได้ว่า ศัพท์คำใดที่ถูกต้องสำหรับข้อความนั้นๆ วลีใด หรือ Collocations ใดที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการสื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อ"


A.P. Cowie, University of Leeds

ได้เขียนไว้ในบทนำของ Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English by A.S. Hornby, Fourth Edition (1995, p. vii ) ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ Collocations ไว้ว่า "เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ที่ Oxford University Press ได้จัดพิมพ์ Advanced Learner's Dictionary ของ A.S. Hornby ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นผลงานบุกเบิกอันโดดเด่นที่เกิดจากการวิจัยอันละเอียดลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆ ของการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งโครงสร้างประโยค และ Collocations อันเป็นที่รู้กันดีว่า สร้างความยากลำบากให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ"


พจนานุกรม "The Oxford Companion To The English Language" ปี 1992

ได้ระบุความสำคัญของ Collocations ไว้ในหน้า 231 - 232 ว่า "Collocations เป็นพื้นฐานของภาษา ที่ผู้ศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงความละเอียดอ่อนของมัน เพราะความผิดพลาดในการจัดเรียงคำในการเขียนภาษาอังกฤษจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญถึงความเป็นคนต่างชาติ"
Hotel Staff Tips !!

ความหมายและประวัติการโรงแรม article
ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น article
ลักษณะของงานโรงแรม article
ระบบบริหารโรงแรม article
การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม article
Bell Captain / Head Porter / Chief Concierge article
คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ? article
สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง article
การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ article
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน article
ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ article
เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์ article
ตัวอย่างการเขียนประวัตฺสำหรับนักศึกษาสมัครงาน article
ชนิดและกรรมวิธีของการสัมภาษณ์งาน article
Top Ten Ways to Improve Your English article
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจำเป็นในการสมัครงาน article
ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ article
Tense กาลเวลา ทำไมต้องเรียน แล้ว Tense มันแปลว่าอะไร article
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง article
Thanking Someone ( การขอบคุณ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน article
ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัคร article
10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร article
MAKING A ROOM RESERVATION การรับจองห้องพัก และ Greeting การกล่าวทักทาย articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center
call us 0895894111


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com