Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
ระบบบริหารโรงแรม article

 

 

ระบบบริหารโรงแรม

 

                จี,ช้อยและมาเค็นส์ ( Gee , choy and Makens ,  1984 : 219 – 220 ) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการและการดำเนินงานการโรงแรมสามารถทำได้ 4 วิธี คือ

1.       ระบบดำเนินการเอง ( Owner Operated System )

ในระบบนี้ผู้เป็นเจ้าของอาจจะเป็นคนๆเดียว ( Sole Own ) หรืออยู่ในรูปของบริษัท ก็ได้ ในประเทศไทยโรงแรมที่ใช้ระบบนี้คือ โรงแรมดุสิตธานี

ข้อดี

1.       มีอิสระในการดำเนินงาน ไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลจากสิ่งภายนอก เจ้าองสามารถ

ดำเนินการตามความพอใจของตนเอง

2.       เจ้าของจะเป็นผู้ทีได้รับกำไรทั้งหมด

3.       การตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

1.       ไม่สามารถขยายกิจการให้ใหญ่โตและได้ผลกำไรมากเหมอนอย่างกับการจัดการในระบบอื่นๆ ที่ใหญ่กว่า

2.       ผู้เป็นเจ้าของมีความเสี่ยงสูงในการขาดทุน เพราะกรตลาดไม่กว้างขวางเท่าที่ควร

2. ระบบการรับสิทธิ (  Franchise System )

                ระบบการรับสิทธิ หมายถึง เจ้าของโรงแรม  ได้รับสิทธิที่จะใช้ชื่อและเป็น

ส่วนหนึ่งของผู้ให้สิทธิ  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยผู้รับสิทธิจะต้องใช้สัญลักษณ์ของโรงแรม และให้บริการด้วยมาตราฐานเดียวกับโรงแรมที่ให้สิทธิ และจะต้องจ่ายเงินให้กับโรงแรมที่ให้สิทธิเพือ่เป็นค่าบริการในเรื่องตลาด การบริหารงานและการจองห้องพัก

ข้อดี

1.       สามารถใช้ระบบการจองห้องพักและระบบการตลาดร่วมกับโรงแรมที่ให้สิทธิได้

2.       มีสิทธิที่จะใช้ชื่อของโรงแรมที่ให้สิทธิ

3.       ได้รับความช่วยเหลือและดำเนินการจากโรงแรมที่ให้สิทธิ โดยการส่งผู้บริหารโรงแรมระดับสูง เช่น ผู้จัดการทั่วไป หรือผู้จัดการระดับรองลงมาจากโรงแรมที่ให้สิทธิ

4.       ประหยัดเงินในด้านการซื้อวัสดุที่จะใช้โดยทางโรงแรมผุ้ให้สิทธิอาจเป็นผู้จัดการให้ในบางกรณี

 

ข้อเสีย

1.       ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจและควบคุมการทำงานของโรงแรมได้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของโรงแรมผู้ให้สิทธิด้วย

2.       ผู้รับสิทธิจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อสิทธิเมื่อแรกเข้า และจะต้องจ่ายเป็นรายปีแก่โรงแรมผู้ให้สิทธิ

3.       ถ้าโรงแรมผู้ให้สิทะล้มหรือเลิกกิจการก็จะทำให้โรงแรมผู้รับสิทธิได้รับผลกระทบไปด้วย

3. ระบบการทำสัญญาหรือจัดการ ( Management Contract )

                การดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ระบบนี้ เจ้าของโณงแรมจะว่าจ้างโรงแรมที่มีชื่อเสียงให้มาดำเนินการหรือจัดการให้ เจ้าของโรงแรเป็นเพียงผู้ลงทุน ( Investor ) การที่เจ้าของโรงแรมเลือกใช้ระบบนี้ เนื่องจากตนเองขาดประสบการณ์ และขาดความชำนาญในการดำเนินงาน เนื่องจากโรงแรมนั้น บริหารงานประสบผลสำเร็จมาแล้ว โรงแรมที่ใช้ระบบนี้ในประเทศไทยมีมากมายเช่น โรงแรมสีมาธานี โรงแรมพิษณุโลกธานี โรงแรมเจริญธานี ซึ่งว่าจ้างโรงแรมดุสิธานีเป็นผู้จัดการ ดำเนินการให้และใช้คำ “ ธานี “ ลงท้ายชื่อโรงแรม เพื่อให้ลูกคามั่นใจในระบบหรือมาตรฐานของโรงแรมตน

ข้อดี

1.       มักจะทำสัญญากาจัดการกับโรงแรมหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงในการด้านการจัดการเพื่อให้โรงแรมของตนมีชื่อเสียงตามไปด้วย

2.       ถ้าบริษัทที่ว่าจ้างให้มาจัดการเป็นบริษัทที่ใหญ่ก็จะทำให้การจองห้องพักอยู่ในลักษณะที่มีขอบข่ายโยงไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้

3.       โรงแรมที่ว่าจ้างจะได้รับบริการจากนักบริหารมืออาชีพ

4.       เจ้าของโรงแรมไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินการธุรกิจวันต่อวัน

ข้อเสีย

 1.     ขาดความยืดหยุ่นในรูปแบบของการจัดการเนื่องจากอาจไม่สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่

                    2.     อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ลงทุนและผูดำเนินการเนื่องมาจากสื่อสารไม่ดีพอ

 3. ผู้ลงทุนขาดอำนาจในการบริหาร การตัดสินใจและการวางนโยบาย ซึ่งยากจะทำให้เกิด

ความขัดแย้งกันได้

                จะเห็นได้ว่า ระบบการบริหารโรงแรมและดำเนินการโรงแรมในปัจจุบันของไทย จะมีลักษณะที่เป็นระบบสากลกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการท่องเที่ยวของไทยพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นนานาชาติแล้ว เพราะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นโรงแรมทุกแห่งจึงนิยมให้มีการจัดการเป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อจะได้เป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยวที่มาพักแรม

                4. การเข้าเป็นโรงแรมในเครือข่าย ( Chain Hotel System)

                                เป็นการลงทุนระหว่างโรงแรมที่มีเครือข่ายกับโรงแรมที่ตั้งขึ้นใหม่  จะมีผู้จัดการของตนเอง โรงแรมแม่จะเป็นที่ปรึกษาและช่วยทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสำรองห้องพักที่เป็นรูปแบบเดียวกันหมด ในประเทศไทยเป็นโรงแรมที่ใช้ระบบนี้ คือ โรงแรมแกรนด์เชอราตัน โรงแรมรอยัลอคิดเชอราตัน โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เป็นต้น

                ข้อดี

1.       เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของนักท่องเที่ยวเพราะจะอยู่ในหลายๆประเทศ

2.       มีการบริหารงานเหมือนกันกับโรงแรมที่มีอยู่ในเครือข่าย

3.       ช่องทางการจัดจำหน่ายจะกว้างขวาง เพราะสามารถซื้อขายได้จากประเทศของนักท่องเที่ยวเอง

4.       การตลาดไม่ยุ่งยาก เพราะมีโรงแรมเครือข่ายอยู่หลายแห่ง

          ข้อเสีย

1.       ขาดอิสระในการดำเนินงานของโรงแรมที่มีอยู่ในเครือข่าย

2.       จะต้องมีการปรับลักษณะและมาตราฐานของการบริการให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

 

 

 
Hotel Staff Tips !!

ความหมายและประวัติการโรงแรม article
ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น article
ลักษณะของงานโรงแรม article
การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม article
Bell Captain / Head Porter / Chief Concierge article
คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ? article
Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้มาตรฐาน article
สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง article
การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ article
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน article
ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ article
เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์ article
ตัวอย่างการเขียนประวัตฺสำหรับนักศึกษาสมัครงาน article
ชนิดและกรรมวิธีของการสัมภาษณ์งาน article
Top Ten Ways to Improve Your English article
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจำเป็นในการสมัครงาน article
ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ article
Tense กาลเวลา ทำไมต้องเรียน แล้ว Tense มันแปลว่าอะไร article
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง article
Thanking Someone ( การขอบคุณ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน article
ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัคร article
10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร article
MAKING A ROOM RESERVATION การรับจองห้องพัก และ Greeting การกล่าวทักทาย articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
call us 0895894111
call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com