Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น article

 

ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น

 

ประเภทของโรงแรมมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งดังนี้

1.       แบ่งตามทำเลที่ตั้ง

2.       แบ่งตามหน้าที่

3.       แบ่งตามจำนวนห้องพัก

4.       แบ่งตามราคาค่าห้อง

5.       แบ่งตามระยะเวลาที่ลุกค้ามาพัก

โรงแรมที่แบ่งตามทำเลที่ตั้ง ( Location )

โรงแรมในเมืองใหญ่ ( Large Cities ) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจ การ

ท่องเที่ยว ตลอดจนสถานบันเทิงต่าง ๆ ลักษณะของโรงแรมมักมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ห้องตกแต่งหรูหรามีบริการอื่น ๆ ครบครัน

โรงแรมในเมืองเล็ก ( Small Cities ) มักตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ลูกค้าส่วนใหญ่คือ

นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักเดนทาง และลูกค้าในทอ้งถิ่นที่มาสังสรรค์

โรงแรมชานเมือง ( Saburban Hotel ) ตั้งอยู่ชานเมืองหรือนอกเมือง มีการ

คมนาคมสะดวก บรรยากาศเงียบสงบ มีอากาศบริสุทธิ์

โรงแรมสถานตากอากาศ ( Resort Hotel ) จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

·     โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเล ทะเลสาบ ฯลฯ

·       โรงแรมที่ไม่มีธรรมชาติดึงดูดนกท่องเที่ยว เป็นโรงแรมที่มุ่งเน้นด้านกิจกรรม

นันทนากาต่าง ๆ เช่น สนามกอล์ฟ ขี่ม้า ฯลฯ

โรงแรมท่าอากาศยาน (  Airport Hotel ) ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่สนามบิน ทั้งนี้

เพราะสนามบินส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไกลเมือง

โรงแรมที่แบ่งตามหน้าที่

โรงแรมเพื่อการค้าหรือการพาณิชย์ ( Commercial Hotel ) มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจ พ่อค้าที่มาติดต่อธุรกิจ

โรงแรมเพื่อการพักผ่อน ( Resort Hotel ) มักตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีบริการด้านต่าง ๆ ครบครัน

โรงแรมเพื่อการประชุม (  Convention Hotel )  โรงแรมที่มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อจัดเป็นที่ประชุมสัมมนา หรืออบรมอื่นๆ โดยจัดห้องไว้ให้บริการ

โรงแรมเพื่อการพักอาศัย ( Residential Hotel ) เป็นลักษณะให้เาห้องพักถาวรในรูปของห้องชุด

โรงแรมเพื่อให้บริการแกกก่นักท่งอเที่ยวโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ ( Motel ) มักตั้งอยู่ตามถนนสายสำคัญๆมีที่จอดรถติดกับห้องพัก

โรงแรมที่แบ้งตามจำนวนห้องพัก

โรงแรมขนาดเล็ก คือ โรงแรมที่มีห้องพักเดี่ยวต่ำกว่า 30 ห้อง

โรงแรมขนาดกลาง คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 30 ห้องไม่เกิน 100 ห้อง

โรงแรมขนาดใหญ่ คือ โรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 100 ห้อง ตกแต่งหรูหรา มีบริการครบครัน

4.     โรงแรมที่แบ่งตามราคาค่าเช้าห้องพัก

ระดับ /

กลุ่ม

ราคาห้องพักเดี่ยวต่อวัน

เกณฑ์สมาคม

เกณฑ์ ท.ท.ท.

เกณฑ์ในแผน ฯ

1

300

200

400

2

300 – 600

200 – 400

400 – 700

3

600 – 900

400 – 700

700 – 1,000

4

900 ขึ้นไป

700 – 1,000

1,000 ขึ้นไป

5

 

1,000 ขึ้นไป

 

                                                หมายเหตุ : หน่วยเป็นบาท

5.โรมแรมที่แบ่งตามระยะเวลาที่ลูกค้ามาพัก

                1). โรงแรมสำหรับพักชั่วคราว (  Transient Hotel ) คือโรงแรมที่ลูกค้ามาพักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

โรงแรมสำหรับพักประจำ ( Residential Hotel ) คือโณงแรมประเภทให้ลูกค้าเช่าพัก

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน หรือห้องพักจะเป็นประเภทห้องชุด

 

 

ระดับมาตราฐานของโรงแรม

                สมาคมยานยนต์ในประเทสอังกฤษ หรือ Automobile Association ( AA ) และ

ราชยานยนต์สโมสร หรือ Royal Automobile Club ( RAC ) จัดกลุ่มระดับของโรงแรมแล้วยังนับเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของโรงแรมในแต่ละกลุ่มด้วย

การจัดกลุ่มโดยวิธีให้ดาวมีดังนี้

 

กลุ่มดาวเดียว      หมายถึง โรงแรมที่มีขนาดเล็ก สิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร่าย ๆ และ

พอใช้ มีห้องน้ำ ห้องส้วมเพียงพอในลักษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาพักเท่านั้น บรรยากาศเป็นกันเอง

กลุ่มสองดาว        หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดีมีระดับห้องพักสูงกว่าระดับดาวเดียว ห้องพักกว้างขึ้น มีห้องน้ำในตัว อาหารมีครบครันขึ้น ไม่บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มสามดาว        หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี ห้องพักกว้างขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากขึ้น มีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มสี่ดาว             หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ ตกแต่งดีเป็นพิเศษ มาตราฐานสูงในด้านบริการและความสะดวกสบาย มีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง

กลุ่มห้าดาว          หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ประเภทหรู มีมาตราฐานสากลระดับสูงในทุก ๆ ด้าน คือทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

 

 

 

 
Hotel Staff Tips !!

ความหมายและประวัติการโรงแรม article
ลักษณะของงานโรงแรม article
ระบบบริหารโรงแรม article
การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม article
Bell Captain / Head Porter / Chief Concierge article
คุณมีปัญหา 1 ใน 6 ข้อต่อไปนี้ ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ? article
Collocation : ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเขียนและพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้มาตรฐาน article
สูตรไม่ลับของการพัฒนาองค์ความรู้….สู่ตัวคุณเอง article
การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ article
ทักษะที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน article
ศิลปะการพูดในการสัมภาษณ์ article
เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์ article
ตัวอย่างการเขียนประวัตฺสำหรับนักศึกษาสมัครงาน article
ชนิดและกรรมวิธีของการสัมภาษณ์งาน article
Top Ten Ways to Improve Your English article
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจำเป็นในการสมัครงาน article
ต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ article
Tense กาลเวลา ทำไมต้องเรียน แล้ว Tense มันแปลว่าอะไร article
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง article
Thanking Someone ( การขอบคุณ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน article
ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัคร article
10 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องงานที่สมัคร article
MAKING A ROOM RESERVATION การรับจองห้องพัก และ Greeting การกล่าวทักทาย articledot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
call us 0895894111
call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com