Set Default Page Add to Favorites Send This Page to Friend ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.jobthaihotel.com
HR Association of Samui

 

ชมรมบริหารงานบุคลสมุย
Admin & Human Management Group

 


ประวัติความเป็นมาและระเบียบการ
1.
   ก่อตั้งเมื่อ วันที่   5   กันยายน   2540
2.   จำนวนสมาชิก ณ     ปัจจุบันจำนวน   31   โรงแรม  ประกอบด้วย


ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
    ประธานที่ปรึกษา
1. คุณสันติ  ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เดอะแฟร์เฮ้าส์


    ประธานชมรม
2.  คุณปิยะณัฐ  สัมภวะผล ผู้จัดการแผนกบุคคลและฝึกอบรม เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท


    รองประธานชมรม
3. คุณกฤษณ์  จุฑามณี ผู้จัดการทั่วไป โนวาสมุย


    รองประธานชมรม
4.  คุณทรายทอง พุฒซ้อน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลอรอยัลเมอริเดี้ยนบ้านตลิ่งงาม


    รองประธานชมรม
5. คุณอภินันท์ วงษ์ราษฎร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บุรีรายารีสอร์ทแอนด์สปา


    คณะกรรมกรรมการชมรม
6.  คุณกาญจนา  ขาวจุ้ย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ


7.  คุณรุ่งทิวา  ก่อกอง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร สันติบุรีรีสอร์ท


8.  คุณชัชฎาภรณ์ รื่นพานิช ผู้จัดการฝ่ายบุคคล อิมเพียน่า


9.  คุณอรวรรณ  ทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ้านสมุยรีสอร์ท


10. คุณสุนันทา กาหยี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ชบารีสอร์ท


11. คุณกัลยภรณ์  กองฟู ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เฉวงรีเจ้นท์


12. คุณพรรณ์นิตษา  แก้วงามประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พาราไดซ์บีชรีสอร์ท


13. คุณจักรกฤษณ์ เสาวไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล อมารีปาล์มรีฟ


14. คุณนริศรา  จันทร์บำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ป๊อบปี้รีสอร์ท


15. คุณแสนสุข พลเยี่ยม ฝ่ายธุรการบุคคล บ้านท้องทราย


16. คุณดารณี  ราชพิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล อิมพีเรียลสมุย


17. คุณคุณาภรณ์  ชอบธรรมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล อิมพีเรียลโบ๊ทเฮ้าส์


18. คุณเจริญ  รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โนราสมุยบีชรีสอร์ท


19. คุณสุรีย์  สันถมิตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เฉวงวิลล่าบีชรีสอร์ท


20. คุณจรัล  สมบุญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล นภาใส


21. คุณขวัญฤดี ถนนทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บลูลากูน


22. คุณสมชาย  ไพชำนาญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บานาน่าแฟนซีบีชรีสอร์ท


23. คุณพัตราภรณ์ เล่งเจริญ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บ้านหาดงามบูติกรีสอร์ท


24  คุณชลกฤต ตรีชิต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สมุยเพนนินซูล่า


25. คุณธีรพงษ์  บ่อแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศาลาสมุย


26. คุณอำภาพร  ตระกูลตรีภพ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ศิลาเอวาซอน


27. คุณสุรศักดิ์ พฤกษ์เจริญสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สปาสมุยรีสอร์ท


28. คุณประเสริฐศักดิ์  ธีรากิจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล อนันทรารีสอร์ทแอนด์สปา


29. คุณวนิยา มีมะแม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล อาร์ เอฟ ที ดิไอร์แลนด์


30. คุณนงรัตน์  บุญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไอยราบีชโฮเทล


31. คุณทัศนีย์  ฐิตะกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เมืองสมุยรีสอร์ทแอนด์สปา

3. ศูนย์กลางการติดต่อและประสานงานของชมรม (ชั่วคราว)
ตั้งอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท  38/2 หมู่ที่ 3 หาดเฉวง ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราฎร์ธานี 84320 
โทร. 077-230500 (ต่อ 4980) โทรสาร. 077-230526


4. ระเบียบข้อบังคับของชมรม
4.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่  สถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  ของโรงแรมที่สมัครเป็นสมาชิกและลงทะเบียน  พร้อมจ่ายค่าบำรุงสมาชิกรายปีและรวมถึงผู้สนใจที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสถานประกอบการอื่นๆ
4.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในองค์กรต่างๆ ที่สมาชิกมีมติเชิญมาเป็นที่ปรึกษา สมาชิกประเภทนี้ไม่ต้องสมัครและชำระค่าบำรุงรายปี  และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกประธานชมรมฯ
4.3 การเลือกประธานชมรม  ให้กระทำได้โดยสมาชิกทำการเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานชมรมต่อที่ประชุมใหญ่  โดยต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน
4.4 การเลือกประธานชมรมให้กระทำได้โดย 2  วิธีคือ  หนึ่งการชูมือโหวตโดยเปิดเผย  สองโดยวิธีลงคะแนนแบบลับผู้ที่ได้รับเสียงข้างมากเป็นประธานชมรมฯ
4.5 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
4.6 ประธานชมรมจะเป็นผู้เลือกรองประธานฯ  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแต่ละฝ่ายขึ้นมา
4.7 การอยู่ในตำแหน่งของประธาน  รองประธาน  และกรรมการบริหารให้มีวาระ 2  ปี  โดยจะทำการคัดเลือกใหม่ภายใน 30  วันก่อนวันครบวาระ
4.8 หลังครบวาระ ประธาน รองประธาน  และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ให้อยู่รักษาการได้อีกต่อไปอีก 15  วันโดยต้องส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย
4.9 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของประธาน รองประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มีดังนี้
4.9.1 ตาย
4.9.2 ไม่เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา  3  ครั้งติดต่อกัน  โดยไม่ทราบสาเหตุ
4.9.3 ลาออก
4.9.4 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการในเกาะสมุยอีกต่อไป
4.9.5 ไม่ได้ลงทะเบียนและเสียค่าสมาชิกรายปี ** ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นให้ใช้บังคับกับการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกทั่วไปของชมรมด้วย **
4.10 จัดให้มีการประชุมสามัญของชมรมฯ ทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน และประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อย ปีละ   1  ครั้ง  เพื่อเลือกประธานชมรมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
4.11 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4.12 ให้ประธานชมรมเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง  หากประธานไม่อยู่ให้รองประธานฯ  ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน  กรณีไม่มีใครอยู่ให้  สมาชิกเลือกผู้มีอาวุโสสูงสุดและมีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในครั้งนั้นๆ
4.13 การประชุมวิสามัญ  จะมีขึ้นได้ในกรณีฉุกเฉิน  โดยประธานชมรมฯ  เป็นผู้กำหนดและเรียกประชุมด้วยตนเองหรือกรณีการคัดเลือกประธานชมรมแทนคนเก่าซึ่งหมดสมาชิกภาพก่อนครบวาระเท่านั้น
4.14 ค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงชมรมคนละ 500 บาท ต่อปี  โดยเก็บทันทีที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิก(สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


5. คณะกรรมการบริหาร  และกรรมการชมรมฯ  ประกอบด้วย
5.1     ประธานชมรม 1 คน
5.2     รองประธานฯ    จำนวน 3 คน
5.3     เลขานุการชมรม    จำนวน 1 คน
5.4     ฝ่ายเหรัญญิก    จำนวน 1 คน
5.5     ฝ่ายกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์  จำนวน 1 คน
5.6    ฝ่ายฝึกอบรม    จำนวน 1 คน
5.7     ฝ่ายสมาชิกภาพและประชาสัมพันธ์    จำนวน  1 คน
5.8    ฝ่ายกิจกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม    จำนวน 1  คน
5.9    คณะกรรมการบริหารแต่ละฝ่ายสามารถเลือกผู้ช่วยจากสมาชิกที่เหลือได้จำนวนตามที่ ที่ประชุมเห็นสมควร
5.10  สมาชิกที่เหลือเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

6. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม
6.1 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ของโรงแรมหรือสถานประกอบการที่เป็นสมาชิก
6.2 เพื่อให้ความช่วยเหลือ ปรึกษาหารือด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ
6.3 ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน เกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงานหรือการดึงตัวพนักงาน
6.4 เพื่อทำให้การบริหารงานบุคคลมีมาตรฐาน และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
6.5 ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของท้องถิ่น และสาธารณะประโยชน์ทั่ว ๆ ไป รวมถึงกิจกรรมกลุ่มเพื่อการรณรงค์ในด้านต่าง ๆ
6.6 สนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐในด้านต่าง ๆ
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และการรักษาสภาพแวดล้อมของเกาะสมุย
6.8 ดูแลและดำเนินการด้านฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับสมาชิก
6.9 ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับสมาชิก พนักงาน และเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในท้องถิ่น
6.10 วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง


                       ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย


แก้ไขใหม่  กรกฎาคม  2548  โดย  ปิยะณัฐ   สัมภวะผล

 

ศูนย์กลางการติดต่อและประสานงานของชมรม (ชั่วคราว)
ตั้งอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท  38/2 หมู่ที่ 3 หาดเฉวง ต. บ่อผุด
อ. เกาะสมุย จ. สุราฎร์ธานี 84320 
โทร. 077-230500 (ต่อ 4980)  โทรสาร. 077-230526ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม   *

dot
Member Login : สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Thai Associations & Clubs
dot
bulletJobthaihospital.com
bulletพ.ร.บ. โรงแรม 2478
bulletTravel Directory
bulletThai Hotels Association
bulletNortheast Hotels Asso.
bulletEHK (Housekeeping Club)
bulletAccor Hotels Jobs
bulletKoh Samui's Chef Asso.
bulletHR Association of Samui
bulletTourism Thailand
bulletMini. Wages ค่าจ้างขั้นต่ำ '47
bulletHotels & Resorts News
bulletThai Hospitality News
bulletWorld Hotel News In Brief
bulletHOTELTRAVELCENTER.com
bulletChat Room คลิกเข้ามาคุยกัน !
bulletราคาห้องพักสำหรับ สมาชิก ThaiHotelStaff
dot
รายการสินค้า
dot
bulletCD Rom - English Learning
bulletShopping Cart
bulletการชำระเงิน
dot
Inter Hotels & Resorts Groups
dot
bulletAll Hotel Chains Links
bulletAccor Hotels Group
bulletBanyantree Group
bulletConrad hotels Group
bulletHyatt Hotels Group
bulletIntercontinental Group
bulletLemeridien Group
bulletMarriott Group
bulletMandarin Oriental Group
bulletPeninsula Group
bulletShangri-la Group
bulletSixsenses Group
bulletStarwood Group
bulletSummit Group
bulletZenith Hotels Group
dot
Thai Hotels & Resorts Groups
dot
bulletคลิกหางานโรงแรมและรีสอร์ท (เว็บเพื่อนบ้าน)
bulletRoyal Garden Group
bulletCentral hotels Group
bulletDusit Hotels Group
bulletAmari Group
bulletImperial Hotels Group
bulletAsia hotels Group
bulletBaiyoke Hotel Group
bulletSiam City hotels Group
bulletPinnacle hotels Group
bulletRoyal Princess Group
bulletAmbassador Group
bulletFelix hotels Group
bulletPansea Group
bulletPavilion hotels Group
bulletRegent Group
bulletKanarybay Group
bulletRoyal River Group
bulletSawasdee Hotels Group
bulletJomtien Pattaya Group
bulletChaleena Hotel Group
bulletTown InTown Hotel Group
dot
E-Card ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
dot
bulletส่งอีการ์ดให้เพื่อนๆโรงแรม
bulletbanner add fee
dot
Other Bangkok Hotels
dot
bulletAlexanderbangkok
bulletArnoma hotel
bulletBangkokcentrehotel
bulletBangkokpalace
bulletCenturypark hotel
bulletChaophyapark.
bulletClassic Place
bulletDavis bangkok
bulletEmerald hotel
bulletEvergreen
bulletFortune hotel
bulletFour wings
bulletSukhothai Hotel
dot
Embassy สถานฑูต
dot
bulletEmbassy of USA.
bulletEmbassy of UK.
bulletThai Embassy at USA
bulletThai Consulate in Shanghai
bulletPimalai
bulletKamala Bay Terrace Resort
dot
Hotel & Tourism Universitys
dot
bulletสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านการโรงแรม/ท่องเที่ยว
bulletI-Tim
bulletKasem Bundit University
bulletDusit Thani College
bulletOHAP (Oriental)
bulletTourism at Ubon Rat. U.
dot
E-Learning Web
dot
bulletธุรกิจท่องเที่ยวฯ
bulletTOEFL Listening Test
bulletTOEFL Gramma
bulletHEP thailand
dot
Other Links
dot
bulletHospitality Awards
dot
Inter Association Links
dot
bulletCalifornia Restaurant Asso.
bulletFlorida Restaurant Asso.
bulletHawaii Restaurant Asso.
dot
Thai Hospitality Links
dot
bulletChef Thai
bulletCocktail
bulletBartender
bulletThai Kitchen
dot
Foods Menu
dot
bulletTip Foods
bulletT- Aroi
bulletCulture-Thai Food
bulletThai Foods Story
dot
Visitors Report
dot
bulletสถิติผู้เข้าชมเว็บต่อวัน


call us 0895894111
call us 0895894111
buy cbd in Ohio
call us 0895894111
ศูนย์รวมงานโรงแรมและงานบริการทั่วไทย Hospitality Jobs Center


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์รวมงานธุรกิจบริการ ทั่วไทย www.ThaiHospitalityJobs.com